Všeobecné smluvní podmínky Animatec s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky služeb jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami veškerých služeb Animatec s.r.o. (dále jen Podmínky) pro využívání všech služeb, které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě uzavřených smluv a jsou vydávány v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2013 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále též jako NOZ).

Tento vztah vzniká zejména:

 1. akceptací objednávky Zákazníka společností Animatec s.r.o.
 2. uzavřením dílčí smlouvy mezi Zákazníkem a společností Animatec s.r.o.
 3. uzavřením Rámcové smlouvy pro poskytování služeb mezi Zákazníkem a společností Animate s.r.o.;
 4. uskutečněním přímého odběru zboží nebo služby Zákazníkem v provozovně společnosti Animatec s.r.o.;

I. Smluvní strany

Smluvními stranami je na straně jedné Provozovatel (dále jen Provozovatel) a Objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník). Smluvní strany jsou blíže specifikovány níže.

a) Provozovatel

1. Provozovatelem je Animatec s.r.o., Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim, IČ: 27556689, Spisová značka: C 25894 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Společnost Animatec s.r.o. je právnickou osobou podnikající zejména v oblasti návrhu a vývoje softwaru, poskytování webhostingových a dalších ICT služeb, grafických služeb, distribuce informačních a telekomunikačních technologií.

b) Zákazník

Zákazníkem může být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, a to buď jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel či spotřebitel, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu dle článku II. Uzavření smlouvy těchto podmínek.

Potvrzením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s Podmínkami, Dalšími smluvními podmínkami Animatec s.r.o. (Další podmínky) a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby nebo zboží dle nabídky Provozovatele.

Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a Dalších podmínek v případě, že jsou součástí Zákazníkem objednané služby nebo jsou součástí dalších smluvních ujednání.

II. Uzavření smlouvy

Zboží nebo Služba může být objednána telefonicky, e-mailem,SMS, vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní, sepsáním nebo vyplněním smlouvy u zákazníka nebo Provozovatele. V případě, že účastník odstoupí od návrhu objednávky na uzavření smlouvy, je povinen uhradit Provozovateli všechny náklady, které Provozovatel do té doby vynaložil na zprovoznění služeb dle objednávky.

Objednávka je akceptována ze strany Provozovatele ve formě potvrzující e-mailové zprávy zaslané Provozovatelem po přijetí objednávky na e-mailovou adresu kontaktní osoby účastníka nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí. Je-li to účelné, může být přijetí objednávky potvrzeno písemně. S každou další akceptovanou objednávkou stejného zákazníka se předmět smlouvy rozšiřuje o služby a/nebo doplňkové služby uvedené v další objednávce. Při objednávce nebo zřízení služby může být účtován poplatek.

Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny.

Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením Smlouvy se Provozovatel a Zákazník zavazují k dodržování Smlouvy,
Všeobecných smluvních podmínek provozu služeb Animatec s.r.o., a veškerých dalších smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí objednávky zvolené služby Provozovatele Zákazníkem.

III. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li smluvními stranami nebo smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Doba trvání smlouvy počíná běžet okamžikem podepsání smlouvy oprávněným zástupcem Provozovatele, Provozovatelem a účastníkem. Smlouva může být uzavřena i na dobu určitou, je-li v případě poskytnutí služby zapůjčeno některé zařízení ve vlastnictví Provozovatele, nebo dohodnou-li se tak obě strany.

Smlouva se může uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy účastník potvrdí elektronickou objednávku služeb, kterou obdrží na svou emailovou adresu od Provozovatele nebo jiným způsobem stanoveným pro konkrétní službu, nejpozději však prvním čerpáním služby ze strany účastníka. Provozovatel má právo vyzvat subjekt k uzavření smlouvy v písemné podobě.

Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka vůči Provozovateli.

Smluvní vztah končí jedním nebo více důvody a to zejména:

 1. odstoupením od smlouvy
 2. neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas
 3. uplynutím sjednané doby
 4. výpovědí smlouvy

Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli veškeré závazky plynoucí z poskytovaných služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody Provozovateli.

IV. Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě nebo v dílčí smlouvě. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách Animatec s.r.o. , v souvisejících dokumentech, a v dalších smluvních podmínkách platných pro tento smluvní vztah.

V. Vypovězení smlouvy

Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě nebo v dílčí smlouvě. Důvody pro výpověď od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách Animatec s.r.o., v souvisejících dokumentech, a v dalších smluvních podmínkách platných pro tento smluvní vztah.

V případě, že je služba objednána na dálku je dnem uzavření smlouvy den přijetí objednávky ze strany provozovatele nebo den zřízení služby provozovatelem, podle toho, co nastane dříve. Pokud je takto smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, pomocí internetového formuláře, mimo sídlo obvyklé pro podnikání Provozovatele, prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, má nepodnikající fyzická osoba – účastník (nebo také spotřebitel) v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí služby nebo zboží. V takovém případě zákazník kontaktuje Provozovatele a to nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky a případně data nákupu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno dodatečně písemně nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Výslovnou žádostí o poskytnutí služby je uskutečnění počátku využívání dané služby.

Bez ohledu na sjednanou dobu trvání Smlouvy je zákazník oprávněn písemně nebo pomocí datové schránky, či zasláním e-mailu s podepsaným uznávaným elektronickým podpisem vypovědět smlouvu, vyplývá-li takové právo ze zákona. V takovém případě musí uživatel doručit výpověď, která respektuje zákonné právo účastníka vypovědět smlouvu. Výpovědní doba pro všechny služby jsou 3měsíce pokud není v dalších ujednáních uvedeno jinak. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena Provozovateli.

VI. Související dokumenty

Tato Smlouva a obchodní vztah z ní vyplývající se řídí především Všeobecnými smluvními podmínkami Animatec s.r.o. v aktuálním znění a případnými speciálními smluvními podmínkami pro jednotlivé služby či jejich dodatky nebo písemnými dodatky k této Smlouvě, a dále zejména obchodním a občanským zákoníkem České republiky v platném znění se všemi souvisejícími dodatky.

Zákazník objednáním služby od Provozovatele potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými smluvními podmínkami Animatec s.r.o. a s Dalšími smluvními podmínkami vztahujícími se na objednané služby a projevuje s nimi svůj úplný a neodvolatelný souhlas a akceptaci.

VII. Služba

Službou se rozumí veškeré konkrétní služby objednané Zákazníkem z nabídky Provozovatele a potvrzené Provozovatelem.

V současné době Provozovatel nabízí především následující služby:

 1. Zprostředkování registrace a správu doménových jmen, vedení záznamů DNS k objednaným doménám
 2. Webhosting – sdílený hosting internetových stránek, emailů a dalších služeb pro vlastní doménu.
 3. Serverhosting
 1. Dedikovaný server, kterým se rozumí pronájem vyhrazeného hardware a zabezpečení jeho provozu – připojení k síti internet, napájení a chlazení.
 2. Virtuální server, kterým se rozumí pronájem sdíleného datového prostoru, ve kterém je provozován serverový operační systém.
 1. Servis webových stran a aplikací
 2. Provoz a správa individuálních serverových aplikací
 3. Vývoj software na zakázku
 4. Grafické práce a hromadné zpracování dat

Výčet služeb se může změnit podle aktuální nabídky Provozovatele.

VIII. Objednávka

Zákazník je srozumněn a uděluje souhlas:

 1. že při uzavření smlouvy je povinen do Objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě
 2. v případě, že nastanou změny údajů je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele.
 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám nejvyšším možným způsobem zabezpečit své přihlašovací údaje, používané technologie, jakož i další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele, a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.

Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka ke službám nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní email po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.

Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem vyrozumět Provozovatele v případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení jeho přístupových práv.

Provozovatel je oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu se Zákazníkem, pokud požadavky Zákazníka zjevně v rozporu se zákonem.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel může na kontaktní email zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce, které se vztahují k objednané službě nebo podobným službám dané kategorizace. Takový email splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam. Zákazník dále souhlasí s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely.

Provozovatel je oprávněn úplně nebo částečně pozastavit poskytování služeb v případě že:

 1. uživatel prostřednictvím jakékoliv služby provádí úmyslně či z nedbalosti trestnou nebo nelegální činnost porušující zásady občanského soužití, nebo se do nich zapojuje.
 2. vyhlášení krizového stavu (živelné pohromy, ohrožení bezpečnosti státu), změnou legislativy upravující elektronické komunikace,
 3. nastala situace z důvodu existence okolností vylučujících odpovědnost (případy tzv. vyšší moci); jestliže vyšší moc omezí trvání nebo rozsah poskytované služby, budou obě strany zproštěny příslušných závazků na dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci;

Obě strany se zároveň zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění smlouvy a k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání takových okolností.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit takové uživatele, kteří svojí aktivitou nepřiměřeně omezují služby druhých uživatelů.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje v souladu s příslušnými právními předpisy, že splňuje všechny zákonem požadované předpoklady pro ochranu osobních údajů. Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s 119/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. (GDPR)

 Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity za účelem plnění smlouvy se Zákazníkem. Předané osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace nezbytně nutné pro naplnění funkce služeb jako například předání nezbytných údajů při platbě kartou a podobně.

Osobními údaji a identifikačními údaji se ve smyslu tohoto bodu rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, datum narození, pohlaví, čísla dokladů, telefonní číslo, e-mail, údaje získané marketingovými průzkumy, bankovní spojení, typ a objem využívaných služeb.

Souhlasem podle ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů se pro účely tohoto článku rozumí souhlas učiněný buď pomocí elektronických prostředků, zejména vyplněním elektronického formuláře na internetu nebo formou podpisu účastníka na smlouvě.

Zákazník uděluje Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to minimálně po dobu trvání smlouvy nebo do 5 let po jejím ukončení.

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává poskytnuté osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky. Subjekt údajů je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů (s výjimkou údajů dle ustanovení § 63 odst. 1) písm. b) zákona o ochraně osobních údajů) je dobrovolné, a že je oprávněn souhlas s jejich poskytnutím kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být učiněno výslovně, srozumitelně a určitým projevem vůle subjektu údajů (např. formou doporučeného dopisu) zaslané na adresu správce Animatec s.r.o., Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim. Písemné vyjádření lze zaslat i elektronicky na adresu info@animatec.cz. Zpracování údajů na základě zákona o ochraně osobních údajů nemůže subjekt údajů odmítnout.

Subjekt údajů má právo na informace o svých osobních a identifikačních údajích, které Provozovatel (nebo osoby dle bodu 9. tohoto článku) zpracovává, a právo na jejich opravu nebo odstranění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Provozovatel vede evidenci subjektů údajů obsahující osobní a identifikační údaje, které subjekt údajů zpřístupnil při sjednávání smlouvy a poskytl souhlas s jejich zpracováváním. Subjekt údajů uděluje Provozovateli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů po dobu trvání smlouvy, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní a identifikační údaje uvedené ve smlouvě pro účely:

 1. informačních a účtovacích systémů Provozovatele,
 2. poskytování služeb a též poskytování služeb třetích stran, a provádění úkonů s nimi souvisejících,
 3. vyúčtování služeb a též vyúčtování služeb třetích stran, a provádění úkonů s tím souvisejících,
 4. technických zásahů souvisejících s poskytováním služeb,
 5. zabezpečení ochrany sítí včetně souvisejících provozních činností,
 6. vymáhání pohledávek vyplývajících z poskytování služeb a též z poskytování služeb třetích stran, a provádění úkonů s tím souvisejících,
 7. komunikace s účastníkem o službách a též službách třetích stran (zejména informování o nových službách Provozovatele, průzkumy spokojenosti, marketingové nebo obchodní akce, telemarketing, nabízení obchodu a služeb),
 8. při řešení problémů se zlomyslnými nebo obtěžujícími emaily,hovory či sms/ems zprávami.

Činnosti uvedené výše v tomto článku je Provozovatel oprávněn vykonávat sám nebo prostřednictvím třetích osob na základě smlouvy. Subjekt údajů souhlasí s tím, že pro výkon činností je Provozovatel oprávněn předat osobní a identifikační údaje, které účastník zpřístupnil při sjednávání smlouvy, třetím osobám, které zajišťují tyto činnosti pro Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že ke dni předání osobních a identifikačních údajů subjektu údajů má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů s třetí osobou, které tyto údaje předává.

X. Provoz a reklamace

Provozovatel se zavazuje poskytovat službu v nejlepší technicky i smluvně možné kvalitě tak, aby požadavky účastníka byly řádně a včas uspokojovány v souladu se smluvními podmínkami, udržovat svou technickou infrastrukturu v takovém technickém a provozním stavu, aby umožňovala poskytování služeb. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz.
Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých služeb zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákaznická podpora není technickou podporou pro Zákazníky. Technická podpora pro zákazníky je nadstandardní služba specifikovaná na základě ujednání SLA.

Provozovatel používá běžné prostředky pro komunikaci se Zákazníkem a to především svých internetových stránek animatec.cz, emailu či telefonu. Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím svého rozhraní technické podpory pokud jí má sjednanou, emailem, běžnou listovní poštou, telefonem.

V případě provádění nutných zásahů nebo oprav na hardwarovém nebo softwarovém zařízení si Provozovatel vyhrazuje právo na servisní výpadky. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. V případě takové nastalé situace bude Provozovatel informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.

V případě, že to situace bezprostředně vyžaduje a je nutné opatření k zajištění řádného poskytování příslušné služby v bezproblém provozu, je Provozovatel oprávněn změnit přístupové údaje k systémům nebo upravit parametry služby nebo analyzovat data služby i bez souhlasu zákazníka. Za předpokladu, že je Provozovatel v podezření týkajícím se porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn provést kontrolu dat a přerušit či omezit provoz příslušné služby na dobu nezbytně nutnou. O tomto je Provozovatel povinen Zákazníka bezodkladně informovat.

Zákazník může používat pouze zařízení, která nenaruší provoz sítě Provozovatele, nejsou v rozporu se zákonem a chráněnými právy třetích osob a splňují všechny homologační a jiné požadavky na používání v ČR a EU.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data, která zveřejňuje zákazník v síti Internet, ani za data, která zákazník v této síti získá. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost počítačové sítě (intranetu) zákazníka. Provozovatel neodpovídá za obsah přenášených dat.

Zákazník ohlašuje závady a poruchy formou požadavku na zákaznickou podporu Provozovatele prostřednictvím telefonu, emailu, nebo elektronicky či jiným způsobem, pokud má Provozovatel se Zákazníkem sjednánu službu technické podpory. Zákazník je povinen ohlásit své identifikační údaje dle jím využívané služby, na které závadu zjistil, a to dle níže uvedených ustanovení pro danou službu.

V případě, že Zákazník data poskytuje v rozporu s těmito Všeobecnými Podmínkami a obecně platnými právními předpisy a normami Provozovatel je oprávněn zamezit šíření takových dat.

Provozovatel se zaručuje odstraňovat Zákazníkem nahlášené závady, které jsou v rámci předmětu služby Provozovatele v nejkratším možném termínu.

Provozovatel nenese povinnost za provádění kontroly obsahu webu, dat a informací šířených Zákazníkem.

Zákazník má nárok na kompenzaci poměru ceny za neuskutečněný provoz služby v době výpadku nebo poruchy. Maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem. Výsledná částka kompenzace je určena jako poměrná sleva z provozního poplatku služby, která odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu v rámci daného období.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:

 1. způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
 2. vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
 3. jejichž příčinou je vyšší moc.

Za vyšší moc se považují dle těchto podmínek zejména případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany ani nemohou ovlivnit, jako např. živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válka, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky apod.

Provozovatel neposkytuje záruku Zákazníkovi ani třetím osobám za žádné finanční, materiálové ztráty nebo ztráty jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Ze své technické podstaty struktury sítě Internetu se vylučuje možnost jakékoli záruky na vlastní provoz.

Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit Provozovateli jakékoliv poruchy či přerušení provozu, závady zjištěné na zařízení Provozovatele pokud zákazník takové zařízení využívá.

Okamžik nahlášení poruchy Provozovateli je považován za začátek poruchy účastníkem za způsobu uvedeného v těchto smluvních podmínkách,

Jakékoli reklamace dodávaných služeb se zákazník zavazuje reklamovat vůči Provozovateli v souladu s podmínkami reklamace uvedenými v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

XI. Odstávky služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět plánované krátkodobé odstávky služeb, které slouží především k bezpečnostímu upgrade softwaru zařízení, údržbě a opravám technických zařízení nutných k provozu služby.

Plánované odstávky, které přesáhnou dobu delší než 30 minut je Provozovatel povinnen zákazníkovi s předstihem oznámit nejpozději 24hodin před jejich započetím. Za adekvátní způsob oznámení se považuje oznámení provozovatele o nedostupnosti služeb, které Provozovatel zveřejnění na svých webových stránkách animatec.cz. Zákazník je oprávněn na individuální písemnou žádost dostávat taková oznámení na poskytnutou emailovou adresu. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní emailovou adresu Zákazníka je považováno za doručení.

Provozovatel provede odstávku pokud možno v co nejkratší možné míře a dovolují-li to podmínky bude odstávka provedena v nočních hodinách nebo jindy v době nižšího provozu.
V případě takto předem nahlášené odstávky nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

XII. Vyloučení z provozu

Za porušení smluvních podmínek jsou považovány zejména následující aktivity Zákazníka:

zveřejňování a šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.

zveřejňování a šíření obsahu, který je v rozporu s dobrými mravy, či přímo nebo nepřímo porušuje práva třetích osob nebo ohorožuje soukromí či bezpečnost jiných systémů či osob

propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.

Nabízení nebo šíření nezákonného pornografického materiálu anebo provozování warez, gamez, crack serverů, download serverů anebo obsahů s podobným zaměřením obsahujících nezákoně získaný obsah.

Provozování aplikací, scriptů a nástrojů:

a) zaměřujících se na rozesílání spamu

b) Používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet.

c) Skripty nebo aplikace, které příliš vytěžují výkon serverů a infrastrukturu provozovatele

d) Využívání nevhodných softwarové prostředků nebo nevhodně nakonfigurovaných (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení Provozovatele.

e) Porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve všech uvedených případech nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Provozovateli a třetím stranám:

 1. umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují, zpomalují servery nebo způsobují sekundární problémy či jiné závady Provozovatele
 2. zveřejňování stránek stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.)
 3. rozesíláním spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se smluvními podmínkami a obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí.
 4. správou, zpracováním a zveřejněním osobních údajů ke kterým nemá Zákazník souhlas či jiná oprávnění

Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn v případě podezření na porušení smluvních ujednání  v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.

V případě závažného porušení smluvních podmínek je provozovatel oprávněn ukončit službu s okamžitou platností bez výpovědní lhůty a bez náhrady a zároveň má Provozovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody.

Pro zvýšení ochrany dat využívá Provozovatel software, který automaticky opravuje a v případě nutnosti odstraňuje zranitelnosti, malware a viry v souborech ve webovém prostoru Zákazníka. Zákazník tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené tímto softwarem jako například ztrátu napadených dat, úpravu nastavení nebo dočasné přerušení poskytování služby.

XIIV. Platby

Účastník je povinen hradit své závazky Provozovateli za dodané služby řádně, včas a dle cen uvedených ve smlouvě, jejich přílohách a to na základě vyúčtování zaslaného na nahlášenou emailovou adresu zákazníka. Platby jsou realizovány bankovním převodem.

Uživatel služeb se zavazuje akceptovat daňový doklad – fakturu, Provozovatelem za poskytované služby v souladu podle platných zákonů a předpisů, zejména zákona o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb., zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktualizovaném znění. Dokladem účetním, pro účetnictví uživatele se daňový doklad stane podpisem uživatele (dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb.*)

Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zák. č.235/2004 Sb. v platném znění s tím, aby daňový doklad byl vystaven v elektronické podobě a zaslán prostřednictvím emailové pošty nebo datové schránky ve vhodném elektronickém formátu. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.

Nepřevzetí vyúčtování nebo jeho opomenutí nezbavuje účastníka smluvního závazku uhradit účtované ceny k datu splatnosti. Účastník je povinen hradit vyúčtování. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 15 kalendářních dní. Datum úhrady je definováno jako datum, kdy je doručena platba Provozovateli. V případě zaslání platby pod jiným variabilním symbolem, jiným specifickým symbolem nebo jiným číslem zákazníka nemůže být taková transakce řádně spárována. Provozovatel podnikne kroky, aby byla taková transakce dodatečně spárována nebo navrácena.

 V případě požadavku na okamžitou změnu služby je zákazník povinen uhradit poplatek za zpoplatněný provoz doplňkové služby do aktuálního data expirace služby, k níž doplňkovou službu přiobjednává. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se délka fakturačního období doplňkové služby řídí fakturační periodou hlavní služby, není-li výslovně uvedeno jinak.

Zákazník se zavazuje uhradit cenu platnou podle ceníku i za služby, které využil nad sjednaný limit.

Ceny za služby, pokud nejsou uvedeny v ceníku umístěném na webových stránkácj animatec.cz jsou stanoveny individuálně dle individuálního nastavení parametrů služby a dle aktuální nabídky Provozovatele.

Zákazník je oprávněn písemně reklamovat vystavené daňové doklady do 15 dnů od jejich obdržení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

XIV. Individuální řešení služeb

XIV-I Správa a zprostředkování registrace domén

Na základě objednávky domény Provozovatel zprostředkuje registraci zvoleného doménového jména od příslušného registrátora doménových jmen. Prostřednictvím Provozovatele platí Zákazník registrátorovi poplatky z provozu doménového jména. Poplatky se hradí zpravidla na období jednoho roku. Poplatek za doménu se skládá z ceny za zprostředkování registrace nebo prodloužení platnosti domény a z ceny za držení záznamů DNS pokud se zprostředkovatel a zákazník nedohodnou jinak,  Provozovatel je technickým správcem domény. Zákazník je držitelem domény pokud se Provozovatel a Zákazník nedohodnou jinak.

U registrace některých koncovek domén (TLD) jsou vyžadovány ke zpracování osobní údaje jako Jméno a Příjmení, telefon, email, adresa, číslo osobního dokladu nebo další. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může vyžadovat osobní údaje a předat je do systému registrátora, bez nichž není možné registraci domény u registrátora provést. V případě některých domén musí pro úspěšné dokončení registrace Zákazník provést další nutné kroky , jako např. předložit úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén. Správcem osobních údajů se pak v těchto případech stává příslušný registrátor.

Úspěch dokončení registrace objednané domény závisí na včasném doručení potřebných údajů a dokumentů Provozovateli. Žádosti o registraci se řadí chronologicky dle data podání žádosti a dle splnění podmínek pro registraci domény zejména dodání všech požadovaných údajů. V případě, že je zvolené doménové jméno již zaregistrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek, pro provedení registrace provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi. Zákazník dále bere na vědomí, že Provozovatel není přímo registrátorem domény, ale zprostředkovává registraci domény u určeného registrátora v závislosti na koncovce domény.

XIV-II Webhosting

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu, a/nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po podpisu Smlouvy o webhostigu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neprovedením úhrady provozu webhostingových služeb na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení bez nároku na jakoukoli náhradu.

Prostor, který je v rámci služeb webhostingu deklarován o velikosti dle typu zvoleného programu webhostingu, je určen k ukládání dat v souborech, jež jsou součástí webové prezentace nebo webové či mobilní aplikace. Do velikosti prostoru se počítají i zálohy, archivy a podobná data. Provozovatel si v případě pochybností, že uložená data nesplňují smluvní podmínky vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka prověření a nápravu stavu. V případě odmítnutí řešení situace ze strany Zákazníka bude toto Provozovatelem pokládáno za porušení Všeobecných smluvních podmínek.

XIV-III Serverhostingové služby

Provozovatel zajistí provoz zvolené serverhostingové služby (Virtuální server, Dedikovaný server) pro Zákazníka a to dle specifikací jednotlivých služeb vyplývajících z parametrů specifikace serverhostingové služby , dle konkrétních sjednaných požadavků, které Zákazník uvedl do objednávky nebo dle nabídky Provozovatele a na kterých se s Provozovatelem služby dohodl.

Zákazník odpovídá v plném rozsahu za veškeré informace a obsahy ukládané na dedikovaném serveru. Zákazník je správcem obsahu této služby i Provozovatelem dalších služeb na uvedeném serveru a že je ve smyslu zák. č.480/2004 Sb. Provozovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě včasného a řádného neuhrazení provozu objednané služby se vystavuje riziku postihu zastavením provozu služby ze strany Provozovatele, přičemž nese sám plnou zodpovědnost za škodu či újmu, která mu bude v důsledku jeho jednání a následného odpojení služby způsobena.

Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese odpovědnost za technické či jiné problémy způsobené provozem serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku jeho zásahu do provozovaných aplikací či celého Zákazníkova serveru. Provozovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnosti služby celé či částečné, pokud k těmto poruchám či závadám došlo na základě neodborného a neoprávněného zacházení ze strany Zákazníka nebo třetích osob, pokud nebylo domluveno ve smluvních podmínkách jinak.

Virtuální server spravovaný Provozovatelem

Služba Virtuální server umožňuje Zákazníkovi pronajmout si virtualizovnou část serveru Provozovatele. Na této virtualizované části serveru může Zákazník provozovat aplikace na základě uskutečněné objednávky dle zvoleného typu Virtuálního serveru. Provozované aplikace nesmějí být v rozporu s uzavřenou Smlouvou ani platnými legislativními normami. Podmínky poskytování služby Virtuální server se řídí zejména smlouvou o Pronájmu virtuálního serveru uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

Správa aplikací je Zákazníkovi umožněna pomocí služby Helpdesk, kde Provozovatel na základě požadavku zákazníka službu zprovozní. V případě vzniklých potíží na straně serveru má Zákazník nárok na provedení servisního zásahu ze strany Provozovatele. Podrobné podmínky servisních zásahů řeší smlouva o technické podpoře.

Provozovatel není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu či poškození dat umístěných v prostoru Virtuálního serveru, bez ohledu na to, jakým způsobem ke ztrátě či poškození došlo pokud není dohodnuto jinak.

Za účelem ověření využívaného softwarového řešení či případného auditu licencování přidělených softwarových prostředků se Zákazník zavazuje poskytnout veškerou součinnost Provozovateli služeb, a to takovým způsobem, že umožní či na požádání Provozovatele zajistí na Virtuálním serveru instalaci a spuštění příslušných nástrojů a skriptů zajišťujících ověření a kontrolu využívaných softwarových prostředků.

Dedikovaný server spravovaný Provozovatelem

Služba Dedikovaný server umožňuje zprostředkování pronájmu fyzického serveru Zákazníkovi. Na tomto serveru může Zákazník provozovat aplikace dodané Provozovatelem na základě smlouvy o pronájmu dedikovaného serveru, které chce v síti Internetu provozovat a které na prostor svého pronajatého Dedikovaného serveru mu Provozovatel na základě servisního požadavku umístí.

Provozovatel není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu či poškození dat umístěných v prostoru Dedikovaného serveru, bez ohledu na to, jakým způsobem ke ztrátě či poškození došlo pokud není dohodnuto jinak.

Závady vzniklé na HW Dedikovaného serveru odstraní Provozovatel na základě Zákazníkova upozornění nebo vlastního zjištění vždy bez zbytečného odkladu.

Za účelem ověření využívaného softwarového řešení či případného auditu licencování přidělených softwarových prostředků se Zákazník zavazuje poskytnout veškerou součinnost Provozovateli služeb, a to takovým způsobem, že umožní či na požádání Provozovatele zajistí na dedikovaném serveru instalaci a spuštění příslušných nástrojů a skriptů zajišťujících ověření a kontrolu využívaných softwarových prostředků.

XV. Společná ustanovení

Zákazník se zavazuje informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu Provozovatele o zjištění hrozby a rozsahu možné škody, je-li mu tato skutečnost známa. V případě porušení tohoto závazku zaniká právo Zákazníka na náhradu škody.

Ve všech případech, ve kterých vznikne odpovědnost Provozovatele za vzniklou škodu Zákazníkovi a dojde k reálnému vzniku škody, je Provozovatel povinen hradit pouze prokazatelně vzniklou škodu, přičemž její maximální možná výše se sjednává na částku 30 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda skutečná škoda je vyšší, pokud není ve smluvním ujednání o odpovědnosti za škodu dohodnuto jinak.

Všeobecné smluvní podmínky uvedené v tomto dokumentu v platí v plném rozsahu ve všech smluvních vztazích mezi Zákazníkem a Provozovatelem, nestanoví-li jiný konkrétní smluvní vztah individuální smluvní podmínky či zvláštní samostatné ujednání jinak.

XVI Další informace a pravidla pro Zákazníky spotřebitele

Informace povinně sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy

Provozovatel sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 následující informace:

Toto sdělení obsahuje informace, které je Provozovatel povinen sdělit zákazníkovi, který je spotřebitelem dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) , v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1

 • Provozovatelem je společnost Animatec s.r.o., sídlem Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim
 • emailová adresa pro doručování písemností je info@animatec.cz, číslo  telefonní linky pro kontakt se zákazníky je +420 469 775 887
 • poštovní adresa pro doručování písemností je Animatec s.r.o., Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim
 • Webové stránky Provozovatele www.animatec.cz obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech dalších kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).
 • Webové stránky Provozovatele www.animatec.cz obsahují seznam služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.

Provozovatel poskytuje služby elektronických komunikací uvedené na webových stránkách Provozovatele www.animatec.cz a ve Všeobecných smluvních podmínkách Provozovatele dostupných na webových stránkách Provozovatele  ww.animatec.cz/vop za smluvní cenu, kterou Provozovatel sjednává vždy v konkrétním případě s konkrétním zákazníkem, obecně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách Provozovatele www.animatec.cz/cenik, v obecně platném ceníku služeb jsou uvedeny všechny náklady na dodání služby, s dodáním plnění nejsou spojeny jiné náklady, daně nebo poplatky než ty obsažené ve smluvené ceně a uvedené v ceníku dostupném na shora uvedených webových stránkách Provozovatele, předost má vždy ceny dohodnutá mezi zákazníkem a Provozovatelem ve Smlouvě.
– Ceny služeb Provozovatele jsou na webových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Zákazník je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

– Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto Všeobecných smluvních podmínek.

– Vyúčtování služeb provádí Provozovatel zpětně za předchozí zúčtovací období uvedené ve Smlouvě, způsob platby za služby je stanoven bezhotovostně na Provozovatelem vystavený daňový doklad – fakturu se splatností uvedenou ve Smlouvě (jinak 15 dní) od doručení s uvedením variabilního symbolu daňového dokladu, na který je plněno, daňové doklady jsou doručovány buď emailovou zprávou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby zákazníka ve Smlouvě,

– V případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu místa-sídla podnikání Provozovatele nejlépe na formuláři pro odstoupení od smlouvy, jež je k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.animatec.cz/formular-odstoupeni.

 V případě nespokojenosti s výsledkem reklamace služeb nebo pokusu o odstoupení od smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru se stížností.

– Práva z vadného plnění pro Zákazníka spotřebitele jsou následující:

1. Provozovatel sděluje, že ve všech případech, kdy je dle této Smlouvy dodáván digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Zákazník právo od této smlouvy odstoupit, pokud souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení.

2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady dodávaných služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána služba v objednaném obsahu či rozsahu

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat:

 • u odstranitelné vady se může Zákazník domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Zákazník buď
 • odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Postup při vytknutí vad – reklamaci

Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Provozovateli sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:

 • jméno a příjmení, firmu a IČ, Zákazníka
 • identifikační údaje
 • popis vady nebo reklamace
 • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady

V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.

Písemná reklamace bude odeslána na adresu sídla Provozovatele.

Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Zákazníka, který je spotřebitel, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodli na delší lhůtě.

Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
 • neuzná reklamaci jako oprávněnou

O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka.


Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má Provozovatel právo vyúčtovat Zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí pouze v případech Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli).

Poučení zákazníka o jeho právu na odstoupení od Smlouvy (dále jen „Smlouva“) (dle ustanovení § 1820, § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Zákazník je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Provozovatel započal s poskytování dohodnuté služby nebo následující den po dni uzavření smlouvy.

O odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen informovat o Provozovatele způsobem ve Smlouvě ujednaným pro zasílání vyúčtování, případně prostřednictvím zaslání Formuláře pro odstoupení, který je níže v tomto poučení.

Pro dodržení lhůty pro ostoupení od smlouvy uvedené tomto poučení, je zákazník povinen učinit projev vůle směřující k odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty. K datu doručení tohoto projevu vůle do sféry Provozovatele služby se nepřihlíží.

Zákazník je zároveň povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za smluvené služby poskytnuté mu od okamžiku započetí s dodáváním služeb do okamžiku, kdy byl ze strany zákazníka informován o odstoupení od Smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Provozovatele na uvedené kontaktní adrese, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Provozovatel nabízí pro tento účel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy www.animatec.cz/formular-odstoupeni.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Prohlášení zákazníka spotřebitele

Zákazník výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

Pro případ rozporu Všeobecných smluvních podmínek a pravidel na ochranu spotřebitele platí pro zákazníka spotřebitele ustanovení těchto smluvních podmínek a zákonných ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch.

XVII Vysvětlení pojmů

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Pro tyto zákazníky platí tyto všeobecné smluvní podmínky a dále též individuální smluvní podmínky v souladu s čl. XII těchto podmínek, která mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami v případě rozporu jednotlivých ustanovení.

XVIII Závěr

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Pokud není uvedeno jinak  komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které může být použito na webových stránkách Animatec.cz a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem a vedle těchto Všeobecných smluvních podmínek, případně Dalších smluvních podmínek provozovatele, rovněž veškerými zákonnými předpisy, především zák. č.. 127/2005 Sb. v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., 89/2012 Sb. a pro spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo Smluvních podmínek změnit v souladu s ust. §1752 NOZ kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn na www.animatec.cz/vop, nestanoví-li tyto Smluvní podmínky jiný termín. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, Smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.

Zákazník má však právo změny Smlouvy nebo Smluvních podmínek odmítnout, má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku zveřejnění změn na www.animatec.cz

Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2018 a nahrazují tak všechny dosavadní Smlouvy, Podmínky, Smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tato Smlouva a Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem.

Smluvní podmínky ke stažení v PDF formátu (05-2018)